หน่วยงานภายใน

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๘๗

กลุ่มนิติการ                                                                                                      

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๘๐

กลุ่มการคลัง

     ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๒

กลุ่มบริหารบุคคล
 

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๕

กลุ่มบริหารทั่วไป

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๗๙
 

กลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๙๘

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๘๙        งานประชาสัมพันธ์

      ๐๒-๔๒๒-๘๗๘๑        งานเทคโนโลยีสารสนเทศ