ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูสมุห์ ธนาพงศ์ ธนวฑฺฒโก
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2556
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดโคกโพธิ์สถิตย์
  ประเภท :: ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
  สาขา ::
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: เจ้าอธิการไพรัตน์ อภินนฺโท
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2556
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดเจดีย์
  ประเภท :: ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
  สาขา ::
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูปทุมปัญญาภรณ์
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2556
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดสระบัว
  ประเภท :: ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา
  สาขา ::