ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารกรมศาสนา

 • img

  นายชัยพล สุขเอี่ยม

  อธิบดีกรมการศาสนา

 • img

  นายธีทัต พิมพา

  รองอธิบดีกรมการศาสนา

 • img

  นายพจนาถ ปัญญาศิลป์

  ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์

 • img

  นางสาวฐิติมา สุภภัค

  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 • img

  นายธนพล พรมสุวงษ์

  เลขานุการกรมการศาสนา