โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

img

กรมการศาสนา

 • นักวิชาการศาสนา (ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม)
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานเลขานุการกรม

 • กลุ่มนิติการ
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
 • กลุ่มประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มดิจิทัล
 • กลุ่มการคลัง
 • กลุ่มงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • กลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม
 • กลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรมส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
 • งานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กองศาสนูปถัมภ์

 • นักวิชาการศาสนา(ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนิกสัมพันธ์)
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มศาสนสงเคราะห์และส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา
 • กลุ่มศาสนสัมพันธ์
 • กลุ่มอุปถัมภ์และส่งเสริมองค์การทางศาสนา
 • กลุ่มกิจการพิเศษ
 • กลุ่มศาสนสถานและทะเบียน
 • กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านศาสนา

กองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ
 • กลุ่มงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

กองศาสนพิธี

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มส่งเสริมวิชาการศาสนพิธี
 • กลุ่มงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
 • กลุ่มงานพระบรมราชูปถัมภ์ และพระบรมราชานุเคราะห์

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

สํานักงานเลขานุการกรม


มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการ และงานกิจกรรมพิเศษ ของกรม
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและเลขานุการของกรม
3) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม และเผยแพร่กิจกรรม ความก้าวหน้าในงานด้านต่าง ๆ ของกรม
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุอาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
7) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และปผนแม่บทของกระทรวง ดําเนินการเกี่ยวกับงานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัด
8) จัดทําระบบการสํารวจ การจัดเก็บ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล ของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
9) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนาหน่วยงานภาครัฐและ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ได้รับมอบหมาย

img

img


กองศาสนูปถัมภ์

img

img

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
2) ให้การอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์
3) ดำเนินการให้การอุปถัมภ์ ประสานงาน และควบคุมดูแลการเผยแผ่ศาสนาที่ทางราชการรับรอง
4) ดำเนินการและสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์
5) ดำเนินการประสานงานระหว่างผู้นำศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
6) เสนอแนวการกำหนดนโยบายและมาตราการในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง
7) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ วิธีการปฏิบัติด้านศาสนพิธี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผลงานการวิจัย และวิชาการทางศาสนาอื่นแก่บุคคลทั่วไป
8) ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพะราชวัง รับสนองงานในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง
9) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรอง เพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมทางศาสนานำไปสู่การเสริใสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเสนอแนะนําการกําหนดนโยบายและแนวทางการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคม
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการนําหลักธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเกิดความรู้ คู่คุณธรรม
3) เผยแพร่และส่งเสริมศีลธรรม
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

img

หมายเหตุ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการอัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 บัญญัติว่า ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภารผูกพันของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เฉพาะกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ และกองทุนสําหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยกองทุนสําหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. 2559 ไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป)