ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

อธิบดีกรมการศาสนา บรรยายถวายความรู้ พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ “เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้การต้อนรับนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และมอบหมายให้ พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มอบของที่ระลึก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายต่างประเทศ อินเดีย-เนปาล และองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ได้ดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้พระสงฆ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ รูป โดยในภาคการบรรยายวิชาการ ได้กำหนดจัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา