หน่วยงานภายใน

ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์
 
 ๐๒-๒๐๙-๓๗๒๐

กลุ่มพิธี
 
 ๐๒-๒๐๙-๓๗๒๑

กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านศาสนา

 
 ๐๒-๒๐๙-๓๗๒๒

กลุ่มศาสนสัมพันธ์
 
 
 ๐๒-๒๐๙-๓๗๒๔

กลุ่มศาสนสงเคราะห์และส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา
 
 ๐๒-๒๐๙-๓๗๒๓

กลุ่มอุปถัมภ์และส่งเสริมองค์การศาสนา
 
 ๐๒-๒๐๙-๓๗๒๕

กลุ่มส่งเสริมวิชาการด้านศาสนา
 
 ๐๒-๒๐๙-๓๗๒๖