หน่วยงานภายใน

เลขานุการกรมการศาสนา

      ๐๒-๒๐๙-๓๗๐๗

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

      ๐๒-๒๐๙-๓๗๑๔

กลุ่มนิติการ                                                                                                     

      ๐๒-๒๐๙-๓๗๑๐

กลุ่มการคลังและพัสดุ

     ๐๒-๒๐๙-๓๗๑๕      งานการคลัง

     ๐๒-๒๐๙-๓๗๑๖      งานพัสดุ

กลุ่มบริหารบุคคล 

      ๐๒-๒๐๙-๓๗๑๓

กลุ่มบริหารทั่วไป

      ๐๒-๒๐๙-๓๗๑๑

กลุ่มศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ

      ๐๒-๒๐๙-๓๗๑๗

กลุ่มกิจการพิเศษ

    ๐๒-๒๐๙-๓๗๑๙

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ๐๒-๒๐๙-๓๖๙๙