จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕o๖ วัด
ข้อมูลวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
(ข้อมูลวัดที่จัดกิจกรรมโดดเด่น)
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดท่าการ้อง
วัดไผ่โสมนรินทร์
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
วัดราษฏร์ประดิษฐาน

วัดมเหยงคณ์
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
วัดเกาะแก้ว
วัดโตนดเตี้ย
วัดผดุงธรรม
วัดโบสถ์
วัดเจ้าเจ็ดนอก
วัดบางซ้ายใน
วัดกระแชง
วัดปรีดาราม

วัดสีกุก
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
วัดวรนายกรังสรรค์
วัดตาลเอน
วัดตูม
วัดชุมพลนิกายาราม
วัดพะยอม
วัดแจ้ง
วัดสะตือ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒ , ๑๕ - ๑๖ เลขที่ ๖๖๖ ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๑ - ๘๘๑๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๑๓