กฎระเบียบระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
พ.ศ. 2540
----------------------------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมการศาสนาจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
            ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด พ.ศ. 2540

            ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

            ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่น ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ 4 ในระเบียบนี้
                   "ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด" หมายความว่า สถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นในบริเวณมัสยิดหรือที่ดินของมัสยิด เพื่อจัดเป็นสถานที่ให้การศึกษอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีอันงดงามของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีชื่อย่อว่า "ศอม."
                   "มัสยิด" หมายความว่า สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจ โดยจะต้องมีการละหมาดวันศุกร์เป็นปกติและเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม
                   "คณะกรรมการบริหารศูนย์" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
                   "ครูผู้สอน" หมายความว่า ผู้ให้การอบรมในศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
                   "นักเรียน" หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการอบรมในศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
                   "คณะกรรมการกลาง" หมายความว่า คณะกรรมการกลางศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด

            ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมการศาสนารักษาการตามระเบียบนี้
 

หมวด 1
การจัดตั้งและดำเนินการ

            ข้อ 6 การจัดตั้งศุนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด มีหลักเกณฑ์ดังนี้
                  (1) เป็นมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
                  (2) มีคณะกรรมการบริหารศูนย์
                  (3) มีครูผู้สอนหนึ่งคน ต่อนักเรียน สี่สิบคน และครูผู้สอนจะต้องมีความรู้สามัญไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าและมีความรู้ด้านศาสนาอิสลาม ไม่ต่ำกว่าชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่สาม ตามหลักสูตร อิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตาวัซซีเตาะหฮ์) หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการสอนศาสนาอิสลามไม่น้อยกว่าสามปี โดยผ่านหารรับรองของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
                  (4) มีอาคารสถานที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

            ข้อ 7 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดให้อิหม่านมัสยิดเป็นผู้ขอจัดตั้งผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ถ้ามี) อำเภอ/เขต และจังหวัดไปยังกรมการศาสนาตามแบบ ศอม. 1 ท้านระเบียบนี้เมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบแล้ว จะออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ศอม. 2 ท้ายระเบียบนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน

            ข้อ 8 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประกอบด้วย
                  (1) อิหม่านมัสยิดเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
                  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าหกคน และไม่เกินสิบสองคน ซึ่งมีผู้แทนครูผู้สอนหนึ่งคนเป็นกรรมการ

            ข้อ 9 ให้คณกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารศูนย์ และให้คณะกรรมการบริหารศูนย์เป็นผู้แต่งตั้งรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ และตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสมข้อ10 คณะกรรมการบริหารศูนย์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
                  (1) จัดการศึกษาอบรมให้แก่นักรียนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางรับรอง
                  (2) บริหารงานทั่วไป
                  (3) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            ข้อ 11 การแต่งตั้งและถอดถอนครูผู้สอน ให้อิหม่านรมัสยิดรายงานผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ถ้ามี)อำเภอ/เขต และจังหวัด เพื่อแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ

            ข้อ 12 ให้ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด รายงานผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ถ้ามี) อำเภอ/เขต และจังหวัด ไปยังกรมการศาสนา ตามแบบ ศอม. 3 ท้ายระเบียบนี้ภายในวันที่ 30 เดือนมิถุนายนของทุกปี 

            ข้อ 13 การยุบเลิกศูนย์อบรมศานาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และอิหม่านมัสยิดจะต้องรายงานการยุบเลิกผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ถ้ามี) อำเภอ/เขต และจังหวัด เพื่อแจ้งให้กรมการศาสนาทราบทรัพย์สินของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดที่ยุบเลิกให้ตกเป็นของมัสยิด
 

หมวด 2
การบริหาร

            ข้อ 14 ให้กรมศาสนาแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง ประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการที่ปรึกษา อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมการศาสนาคนหนึ่ง เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผู้แทนกรมสามัญศึกษา ผู้แทนกรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกไม่เกินแปดคนเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายกิจการศาสนาอิสลาม และหัวหน้างานอุปถัมภ์ศาสนาอิสลาม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

            ข้อ 15 คณะกรรมการกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                     (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ และการจัดสรรเงินอุดหนุน
                     (2) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรมแก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
                     (3) แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่คระกรรมการกลางมอบหมาย
            ข้อ 16 กรมการศาสนาจะให้การสนับสนุน และจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางกำหนด

            ข้อ 17 ให้สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ/เขต และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ประสานงานในระดับอำเภอ/เขต และระดับจังหวัด ตามลำดับ
 

หมวด 3
การส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรม

            ข้อ 18 กรมการศาสนาร่วมกับสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษาในพื้นที่และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบให้การส่งเสริมงานวิชาการ หลักสูตร สื่อการสอน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร

            ข้อ 19 หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์อบรมศานาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดได้ ภายใต้เงื่อนไขของระเบียบนี้
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

(นายสมานจิต ภิรมย์รื่น)
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการศาสนา