กฎระเบียบ


เกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณ/เกณฑ์การคัดเลือก หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด
 1. เป็นมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 2. จะต้องมีทุนสบทบเป็นเงินสด หรืออุปกรณ์การก่อสร้าง เมื่อรวมกันแล้วมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50% ของราคาค่าก่อสร้าง หรือกรณีที่กำลังก่อสร้างอยู่จะต้องลงมือสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดจึงจะรับพิจารณา เว้นแต่กรณีพิเศษซึ่งกรมการศาสนาจะพิจารณา ผ่อนผันเป็นรายๆ ไป
 3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ตรงกับความเป็นจริงให้ชัดเจน จำนวน 5 ชุด พร้อมทั้งแนบสำเนาทะเบียนมัสยิดพร้อมรูปถ่ายส่วนที่จะบูรณะซึ่งเป็นปัจจุบัน จำนวน 5 รูป และศึกษาธิการเขต/อำเภอ ให้การลงชื่อรับรองด้านหลังรูป
 4. ติดต่อขอแบบฟอร์มขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิดได้ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา หรือจัดทำขึ้นโดยรักษารูปแบบฟอร์มเดิม
 5. แบบฟอร์มขอเงินอุดหนุนต้องเสนอผ่านความเห็นชอบมาตามลำดับ (มัสยิด-ประธาน-กรรมการอิสลามประจำจังหวัด-อำเภอ-จังหวัด มายังกรมการศาสนา)
 6. การยื่นเรื่องต้องเสนอเรื่องให้ถึงกรมการศาสนาภายในเดือนกันยายนของปีนั้น ๆ หากรายใดเสนอเรื่องช้ากว่ากำหนด จะรับไว้พิจารณาจัดสรรเงินให้ในปีงบประมาณถัดไป ในกรณีที่มัสยิดได้เสนอเรื่องขอรับเงินอุดหนุนแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินให้ หากมีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนนั้นก็จะต้องดำเนินการใหม่
 7. กรมการศาสนาจะพิจารณาตามความสำคัญของมัสยิด และความเห็นของจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามลำดับดังนี้
         7.1 มัสยิดที่มีความสำคัญในท้องถิ่น และมัสยิดที่ตั้งอยู่ในเขตอันตรายหรือถิ่นกันดาร
         7.2 มัสยิดที่ตัวอาคารชำรุด
         7.3 มัสยิดที่ตัวอาคารชำรุดทรุดโทรมยากต่อการบูรณะ และได้ดำเนินการสร้างใหม่
         7.4 ก่อสร้างหรือบูรณะเพิ่มเติมภายในบริเวณมัสยิด เช่น ถนน กำแพง รั้ว เป็นต้น
 8. มัสยิดที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เมื่อได้รับการบูรณะหรือก่อสร้างตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานผลการใช้เงินอุดหนุน พร้อมแนบรูปถ่ายส่วนที่ได้ดำเนินการแล้ว ให้กรมการศาสนาทราบภายใน 2 เดือน
 9. มัสยิดที่จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในกรณี ดังนี้
         9.1 มัสยิดที่แจ้งขอรับเงินอุดหนุนไม่ได้ส่งสำเนาทะเบียนและรูปถ่ายส่วนที่จะบูรณะ ซึ่งเป็นปีปัจจุบันและ ศึกษาธิการเขต/อำเภอ ไม่ได้ลงชื่อรับรองหลังรูปถ่ายเพื่อใช้ประกอบคำขอรับเงิน
         9.2 มัสยิดที่แจ้งขอรับเงินอุดหนุนส่งรูปถ่ายไม่ตรงกับรายละเอียดที่ได้แจ้ง เช่น ซ่อมหลังคาแต่ส่งรูปในส่วนอื่น 
         9.3 มัสยิดที่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน กรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม และหรือรูปถ่ายที่คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง เช่น ส่งรูปถ่ายที่เคยได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แล้ว 
         9.4 มัสยิดที่อาคารเดิมสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อต่อเติมขยายอาคารซึ่งการต่อเติมขยายอาคารนั้นมิได้เริ่มดำเนินการให้ปรากฎเห็น
         9.5 มัสยิดที่เคยได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แล้ว แต่ยังไม่รายงานผลการดำเนินการหรือรายงานผลการดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้แนบรูปถ่ายส่วนที่
  ดำเนินการและหรือรายงานผลคาดเคลื่อนกับความเป็นจริง
 10. มัสยิดที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินให้แล้ว กรมการศาสนาจะแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดดำเนินการแจ้งมัสยิดที่ได้รับเงินอุดหนุน ติดต่อขอรับเงินได้ที่สำนักงานศึกษาจังหวัดนั้น ๆ  สำหรับมัสยิดที่อยู่กรุงเทพฯ กรมการศาสนาจะแจ้งให้มัสยิดทราบเพื่อติดต่อขอรับเงินได้ที่ กรมการศาสนาโดยตรง