ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระโสภณภาวนาวิเทศ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระสุธรรมวงศ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระวิสุทธิวงศ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระภาวนามังคลาจารย์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ธนมงคล
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระสิริวัฒนวิเทศ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สมาน
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระวิเทศธรรมญาณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุนารดี
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระวิเทศปุญญาภรณ์
  ปีที่ตั้ง ::
  ฉายา :: บุญทิน
  เปรียญ :: ป.ธ.3
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระวิมลพุทธิวิเทศ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุนทร
  เปรียญ :: ป.ธ.3
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ฤทธิ์
  เปรียญ :: ป.ธ.3
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลรัตนวิเทศ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ปรีชา
  เปรียญ :: ป.ธ.3
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::