ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระราชมงคลศีลคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระราชวิสุทธิวิเทศ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นราช
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระเทพสารมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นเทพ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระเทพภาวนามงคล วิ.
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นเทพ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระเทพสารเวที
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นเทพ
  สังกัดวัด :: วัดโบสถ์ /สิงห์บุรี /อินทร์บุรี /อินทร์บุรี
 • สมณศักดิ์ :: พระธรรมโพธิวงศ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นธรรม
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระธรรมพุทธิวงศ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นธรรม
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลธีรคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดญาณเวศกวัน /นครปฐม /สามพราน /บางกระทึก
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลรัตนาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดพรหมวงศาราม /กรุงเทพมหานคร /เขตดินแดง /แขวงดินแดง
 • สมณศักดิ์ :: พระมงคลปริยัติธาดา
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดชัยศรี /ขอนแก่น /น้ำพอง /วังชัย