ทำเนียบพระสมณศักดิ์

ค้นหารายชื่อพระสมณศักดิ์

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • สมณศักดิ์ :: พระสุเมธมุนี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด ::
 • สมณศักดิ์ :: พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: วิชัย
  เปรียญ ::
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดอมรินทราราม /กรุงเทพมหานคร /เขตบางกอกน้อย /แขวงศิริราช
 • สมณศักดิ์ :: พระอดุลธรรมสุธี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สิงห์ณรงค์
  เปรียญ :: ป.ธ.3
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดเทพศิรินทราวาส /กรุงเทพมหานคร /เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย /แขวงวัดเทพศิรินทร์
 • สมณศักดิ์ :: พระวิมลปัญญาภรณ์
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สมชาย
  เปรียญ :: ป.ธ.3
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดประยุรวงศาวาส /กรุงเทพมหานคร /เขตธนบุรี /แขวงวัดกัลยาณ์
 • สมณศักดิ์ :: พระกิตติวิมลเมธี
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: สุชีพ
  เปรียญ :: ป.ธ.4
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดบุปผาราม /กรุงเทพมหานคร /เขตธนบุรี /แขวงวัดกัลยาณ์
 • สมณศักดิ์ :: พระปริยัติวรานุกูล
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ปัญญา
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดนิมมานรดี /กรุงเทพมหานคร /เขตภาษีเจริญ /แขวงบางหว้า
 • สมณศักดิ์ :: พระโสภณธีรคุณ
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: ประสิทธิ์
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดชนะสงคราม /กรุงเทพมหานคร /เขตพระนคร /แขวงชนะสงคราม
 • สมณศักดิ์ :: พระสุนทรกิจโกศล
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: เสวย
  เปรียญ :: ป.ธ.6
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดอรุณราชวราราม /กรุงเทพมหานคร /เขตบางกอกใหญ่ /แขวงวัดอรุณ
 • สมณศักดิ์ :: พระสิริวิชชาธร
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา :: อุดม
  เปรียญ :: ป.ธ.5
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดกะพังสุรินทร์ /ตรัง /รัษฎา /ควนเมา
 • สมณศักดิ์ :: พระปริยัติคุณากร
  ปีที่ตั้ง :: 2559
  ฉายา ::
  เปรียญ :: ป.ธ.7
  ชั้นสมณศักดิ์ :: พระราชาคณะชั้นสามัญ
  สังกัดวัด :: วัดบัวขวัญ /นนทบุรี /เมืองนนทบุรี /บางกระสอ