ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2560
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดระฆังโฆสิตาราม
  ประเภท :: สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  สาขา :: สงเคราะห์ประชาชนและชุมชน
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2560
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดวิเศษการ
  ประเภท :: สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  สาขา :: สงเคราะห์ประชาชนและชุมชน
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2560
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดบ้านอ้น
  ประเภท :: สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  สาขา :: สงเคราะห์ประชาชนและชุมชน