ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: นางแสงดาว ผมงาม
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ศิลปศาสตรบัณฑิต
  วัด/หน่วยงาน ::
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: นางแสงดาว ผมงาม
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ศิลปศาสตรบัณฑิต
  วัด/หน่วยงาน ::
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พันเอก ประชุม สุขสำราญ
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ป.ธ. 8 พุทธศาสตรบัณฑิต
  วัด/หน่วยงาน ::
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ