ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: นายวิทยา ผิวผ่อง
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  วัด/หน่วยงาน ::
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูสังฆรักษ์ สุริยนต์ กาญจนรํสี
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ศศ.บ.
  วัด/หน่วยงาน :: วัดป่าโมก
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูสมุห์ อินทร์วงศ์ อิสฺสรภาณี
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ศศ.บ. กศ.ม.
  วัด/หน่วยงาน :: วัดปงหอศาล
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ