ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูสมุห์ ธีราภิสุทธิ์ สารธมฺโม
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: พธ.บ. กศ.ม.
  วัด/หน่วยงาน :: วัดโกมุทพุทธรังสี
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูสมุห์ ธีราภิสุทธิ์ สารธมฺโม
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: พธ.บ. กศ.ม.
  วัด/หน่วยงาน :: วัดโกมุทพุทธรังสี
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ปริญญาเอก
  วัด/หน่วยงาน :: วัดพระเชตุพนฯ
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ