ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญฺญู
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: พธ.บ.
  วัด/หน่วยงาน :: วัดวิมุตยาราม
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระมหาปรีชา กภสฺสโร
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: พธ.บ.
  วัด/หน่วยงาน :: วัดลาดบัวขาว
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระมหาถวิล จารุเตโช
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
  วัด/หน่วยงาน :: วัดละหาร
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ