ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูศรีปริยัติคุณาธาร
  ชื่อ-ฉายา :: วินัย วินยธโร
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  วัด/หน่วยงาน :: วัดบ้านนายาว
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูวรเขตคณารักษ์
  ชื่อ-ฉายา :: ชำนาญ ภูริปญฺโญ
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: พธ.บ.
  วัด/หน่วยงาน :: วัดธาตุน้อย
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูสิริสุตโสภณ
  ชื่อ-ฉายา :: จำเนียร จนฺทโสภโณ
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: การศึกษามหาบัณฑิต
  วัด/หน่วยงาน :: วัดสำนักขุนเณร
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ