ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูวิบูลธรรมานุยุต
  ชื่อ-ฉายา :: ศรีวรรณ ฐิตธมฺโม
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ม.3
  วัด/หน่วยงาน :: วัดสุวรรณบรรพต
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูวิบูลวุฒิกร
  ชื่อ-ฉายา :: สวัสดิ์ จกฺกวโร
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: พธ.บ.
  วัด/หน่วยงาน :: วัดอโศการาม
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์
  ชื่อ-ฉายา :: สาคร สุมงฺคโล
  ปีที่ได้รับ :: 2554
  วุฒิการศึกษา :: ม.6
  วัด/หน่วยงาน :: วัดชัยประสิทธิ์
  ประเภท :: ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สาขา :: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ