ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 • รูปภาพ
  ข้อมูล
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระเทพวิสุทธิกวี
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2560
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดบวรนิเวศวิหาร
  ประเภท :: สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  สาขา :: สงเคราะห์ประชาชนและชุมชน
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระวิโรจน์รัตโนบล
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2560
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดทุ่งศรีเมือง
  ประเภท :: ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
  สาขา ::
 • ชื่อ/สมณศักดิ์ :: พระภาวนาสมณคุณ (วิ)
  ชื่อ-ฉายา ::
  ปีที่ได้รับ :: 2560
  วุฒิการศึกษา ::
  วัด/หน่วยงาน :: วัดเขาสมโภชน์
  ประเภท :: ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
  สาขา ::