แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็ปไซต์กรมการศาสนา

ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 6848 4226 4 7 279 1924
จำนวนคนตอบ (%) 100% 55.7% 0.05% 0.09% 3.68% 25.36%

ความสวยงามของเว็ปไซต์

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 6848 3448 178 13 2 1327
จำนวนคนตอบ (%) 100% 56.44% 2.91% 0.21% 0.03% 21.72%