แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็ปไซต์กรมการศาสนา

ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 1334 61 2 6 3 1123
จำนวนคนตอบ (%) 100% 4.03% 0.13% 0.4% 0.2% 74.27%

ความสวยงามของเว็ปไซต์

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 1334 95 4 5 0 740
จำนวนคนตอบ (%) 100% 8.22% 0.35% 0.43% 0% 64.01%