แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็ปไซต์กรมการศาสนา

ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 5342 2790 4 7 279 1924
จำนวนคนตอบ (%) 100% 46.95% 0.07% 0.12% 4.69% 32.37%

ความสวยงามของเว็ปไซต์

รายการ ทั้งหมด พึงพอใจมาก พึงพอใจ ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
จำนวนคนตอบ (คน) 5342 2288 178 13 2 1327
จำนวนคนตอบ (%) 100% 48.26% 3.75% 0.27% 0.04% 27.99%