ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศกรมการศาสนา ขอเปลียนแปลงสถานที่ในการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค

img

ขอเปลียนแปลงสถานที่ในการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จากเดิม กรมการศาสนา เป็น ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 6