ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 28 พ.ค. 66 0 views

  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรรามัญ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทั้งนี้อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ โรงเรียนนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ ๒ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 • 26 พ.ค. 66 5 views

  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 25 พ.ค. 66 7 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗๓ ปี องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้แทนกล่าวสารแสดงความยินดีต่อองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครบรอบ ๗๓ ปี ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) กรุงเทพมหานคร

 • 24 พ.ค. 66 9 views

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าสักการะ พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมหารือ โดยการหารือดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

 • 24 พ.ค. 66 5 views

  วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ เขมงฺกรมหาเถร) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี ณ ศาลาพงศา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • 23 พ.ค. 66 8 views

  วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ “เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้การต้อนรับนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และมอบหมายให้ พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มอบของที่ระลึก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายต่างประเทศ อินเดีย-เนปาล และองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ได้ดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้พระสงฆ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ รูป โดยในภาคการบรรยายวิชาการ ได้กำหนดจัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • 23 พ.ค. 66 5 views

  วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าสักการะ พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๒ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ และลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ บริเวณพื้นที่จัดงาน วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร

 • 22 พ.ค. 66 14 views

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

 • 22 พ.ค. 66 4 views

  ศน.จัดประชุมประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับสำนัก/กอง ตามเเผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานการประชุมติดตามการประเมินหน่วยงานงานคุณธรรมตามเเผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อขับเคลื่อนเเละพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม และมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการศาสนามีผลประเมินและผ่านการประเมินองค์กรคุณธรรม ในระดับที่ 3 คือ ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 • 19 พ.ค. 66 12 views

  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมกรกลั่นกรอง แผนงานยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน กองทุนส่งเสริม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 16 พ.ค. 66 20 views

  วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ Internasionat Couneil tor Day of Yusa ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามที่ คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ เรื่อง "พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤโลก" (Buddhist Wisdom Coping with Global Cises) เนื่องในวันวิสาชบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียนการ รองอธิบดีกรมการศาสนา นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมการประชุม ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • 12 พ.ค. 66 20 views

  วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นฉบับหนังสือในโครงการ "มหัศจรรย์ศาสนสถานไทย" โดยมี นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา นายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร