ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 4 ต.ค. 66 1 views

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น ๑ และบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 3 ต.ค. 66 6 views

  วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี และนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 • 2 ต.ค. 66 8 views

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรมคุณานุสรณ์ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รางวัลกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อ Infographic รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “วธ. โปร่งใส รวมใจต้านโกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรมคุณานุสรณ์ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รางวัลกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อ Infographic รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “วธ. โปร่งใส รวมใจต้านโกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม “๒๑ ปี กระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” โดยมี นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรส นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ ๕ ชั้น ๑ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ การมอบโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการ อันเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และสติปัญญาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความพากเพียร วิริยะอุตสาหะ ตลอดช่วงระยะเวลาจวบจนครบวาระการรับราชการ ทำให้ การขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในโอกาสนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการแสดงเดินแบบผ้าไทย โดยมีการแสดงเดินแบบกิตติมศักดิ์ จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีวงดุริยางค์สากล และขับร้องเพลง จากกรมศิลปากร เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการออกร้านสาธิตการทําอาหารไทย กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย

 • 2 ต.ค. 66 5 views

  วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงด้วยพลังสร้างสรรค์ ในโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม “๒๑ ปี กระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ ๕ ชั้น ๑ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม “๑๐ เปิดวัฒนธรรม (OPEN CULTURE) สร้างพลังแห่งอนาคต พลิก วธ.สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าองค์การมหาชน ร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม   ทั้งนี้ วธ. จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตามกรอบนโยบายหลัก “วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ” พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ผ่านจุดเน้นหลักๆ คือการขับเคลื่อนนโยบายรองรับ THACCA (Thailand Creative Content Agency) และการขับเคลื่อน Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก โดยจะดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจะขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดกับประชาชนมากที่สุด

 • 29 ก.ย. 66 0 views

  วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 • 28 ก.ย. 66 19 views

  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ นายธเนศ กิตติธเนศวร และนายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงาน อาทิ พระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม พระพุทธชินราช ณ ศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศาลพระภูมิ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระพิฆเนศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรมครู ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และศาลตา-ยาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี

 • 27 ก.ย. 66 21 views

  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกองทุนส่งเสริม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 27 ก.ย. 66 13 views

  วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม ให้เป็นพื้นที่บริการวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรม ให้เป็นพื้นที่บริการวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ผลจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ส่งผลให้บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และน่าใช้บริการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมจิตอาสายังช่วยสร้างความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติอีกด้วย ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 • 26 ก.ย. 66 15 views

  วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. กรมการศาสนา มอบหมายให้ นายศักดิ์เพชร ยานะแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสถานและทะเบียน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญส่งเสด็จพระพิฆเณศสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • 26 ก.ย. 66 15 views

  วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพทุธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยถวายแด่พระภิกษุหรือสามเณรที่กำลังศึกษาในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับเปรียญธรรม ๓ ประโยค - เปรียญธรรม ๘ ประโยคในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓ รูป โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยในภาคเช้า พระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับทุนการศึกษารับฟังการบรรยายเรื่อง “การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในสถานการณ์หลังการคลี่คลายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” โดยพระธรรมราชานุวัตร รองแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม และรับฟังการบรรยายเรื่อง “การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของภาครัฐ” โดยนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์ที่รัฐกำหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของการศึกษา ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันใช้ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร ทั้งในวิชาธรรมและวิชาสามัญควบคู่กันไป และเพื่อสร้างศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ด้วยพระภิกษุและสามเณร ถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสืบทอด เผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึง ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติ ปฏิบัติ ส่งเสริมศีลธรรมอันดีงาม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีส่วนในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สร้างศาสนทายาทในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๑๐ รูป และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนฯ ได้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย “นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ของกรมการศาสนา ด้วยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้นำทางศาสนา ซึ่งได้รับความเมตตาจากภาคคณะสงฆ์ ในการดำเนินการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยจัดโครงการถวาย “ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร” ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 • 26 ก.ย. 66 10 views

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์

 • 25 ก.ย. 66 13 views

  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากนั้น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ได้บรรยายเรื่อง “การจัดมรดกทางวัฒนธรรมของวัด สถานศึกษา และชุมชน” โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งวัด สถานศึกษา และชุมชน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่นี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมและภาคีความร่วมมือดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 13 องค์กร เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการพัฒนาโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ให้เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน