ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 19 ก.พ. 67 93 views

  รัฐบาลจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. รัฐบาลจัดแถลงข่าวพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกลอรี่ ๕ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ดำเนินงานโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี และกระบี่ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่เป็นองค์ดั้งเดิม ที่ค้นพบในสถูปโบราณ เมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองสาญจี จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนร่วมรับขบวนการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในส่วนกลาง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจัดเป็นขบวนโคม ขบวนการแสดง ๔ ภาค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงจากอินเดีย ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัว ขบวนรถมาฆบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ รถบุปผชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติ และขบวนจิตอาสา เป็นต้น และในเวลา ๑๗.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในมีพิธีเปิดงาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในส่วนภูมิภาค อัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน ๓ จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่

 • 16 ก.พ. 67 22 views

  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ (คณะกรรมการ ฝ่ายพิธีการทางศาสนา) โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษา รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการศาสนา นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Metting

 • 16 ก.พ. 67 11 views

  กรมการศาสนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 • 15 ก.พ. 67 32 views

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ กำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีดังนี้

 • 13 ก.พ. 67 31 views

  วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้แทนกระทรวง องค์กรอิสระ หน่วยงานอิสระ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 และผ่านระบบออนไลน์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า จากความร่วมมือ มุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายหลักทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และหน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น สำหรับตัวชี้วัดภายใต้แผนย่อย จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย (2) จำนวนเครือข่าย/องค์กร จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ (3) จำนวนหน่วยงานภาครัฐ มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (4) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ที่ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 เป็นฐานในการคำนวณเป้าหมาย ปี 2567 (5) จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) และ (6) จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย (7) จำนวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการสำรวจเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 แต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเป็นตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจในการร่วมกันผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในปี พ.ศ. 2566 ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายคุณธรรม ผ่านกลไกการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมจำนวน 42,430 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจำนวนเครือข่ายคุณธรรม จำนวน 39,102 แห่ง พบว่า ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3,328 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าจำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นความสำเร็จในเชิงรูปธรรมหรือคุณธรรมจับต้องได้ โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำและต่อยอดความดี และเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการเข้ามาหนุนเสริมและสร้างประโยชน์สังคมร่วมกันจากระบบเครดิตสังคมดังกล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางเพื่อเป็นจุดเน้นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมหลัก 3 มิติ และคุณธรรม 5 ประการ ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา โดยการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2567 ได้กำหนดจุดเน้นในเรื่อง หลักธรรมทางศาสนา และหลักคุณธรรมด้านวินัย สุจริต และกตัญญู ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นรากฐานในการยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมต่อไป ////

 • 10 ก.พ. 67 6 views

  วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมร่วมชมการออกร้านค้าของชุมชนมุสลิม โดยมี นายประสาน ศรีเจริญ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละประชาชน เข้าร่วม ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 • 9 ก.พ. 67 14 views

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัด พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐาน เป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 • 9 ก.พ. 67 4 views

  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ในส่วนของกรมการศาสนา มีนายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม

 • 8 ก.พ. 67 19 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ร่วมบันทึกเทปออกอากาศรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน เรื่อง การจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะฯ จะออกอากาศในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น . ณ ช่อง NBT

 • 8 ก.พ. 67 18 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษา รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การให้ความอุปถัมภ์องค์การทางศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา นายอนุชา หะระหนี ที่ปรึกษากรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 7 ก.พ. 67 92 views

  เสริมศักดิ์เป็นประธานพิธีบวงสรวงจัดสร้างมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เชิญชวนศาสนิกชนร่วมสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.07 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงจัดสร้างมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2567 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย กระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินงานโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยการดำเนินการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขงของอินเดีย โดยอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์กรุงนิวเดลี ซึ่งถูกขุดพบจากสถูปโบราณ เมืองปิปราห์วา ซึ่งสันนิษฐาน ว่าเป็นที่ตั้งของเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ในสมัยพุทธกาล มีหลักฐานเป็นจารึกอักษรพราหมีบนผอบ แปลว่า “ที่บรรจุ พระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านี้ เป็นของสากยราชสุกิติ กับพระภาตา พร้อมทั้งพระภิคินี พระโอรสและพระชายา สร้างขึ้นอุทิศถวาย” ส่วนพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวก พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ อัญเชิญมาจากสถูปเมืองสาญจี บรรจุในผอบซึ่งมีจารึกอักษรพราหมีว่า “สาริปุตส” แปลว่า (พระธาตุ) ของพระสารีบุตร และ “มหาโมคลานส” แปลว่า (พระธาตุ) ของพระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระอัครสาวกทั้งสอง และนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ มาประดิษฐานให้ศาสนิกชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดในชีวิต ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี และกระบี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวความคิดในการออกแบบมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นั้น ออกแบบโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร รูปแบบสถาปัตยกรรมเลือกใช้รูปแบบอาคารแบบมณฑป ซึ่งเป็นอาคารเครื่องยอดที่มีฐานานุศักดิ์ อาคารสูงสุดในงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ลักษณะของมณฑปมีผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือ มีบันไดขึ้น-ลง 3 ด้าน ยกเว้นด้านหลัง อาคารยกฐานสูง โดยชั้นแรกยกพื้นเป็นฐานชาลา เดินได้รอบอาคาร กึ่งกลางตั้งมณฑปยกพื้นมีบันไดขึ้น-ลง 3 ด้าน ทำประตู เข้า-ออก ด้านตามแนวบันได ผนังเป็นกระจก ติดตั้งผ้าม่านเพื่อกรองแสงเข้าสู่ภายในอาคารทั้ง 3 ด้าน ผนังด้านหลังทึบ กรุเป็นช่องลูกฟัก ส่วนยอดอาคารเป็นยอดมณฑป 3 ชั้นเชิงกลอน เหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์ ต่อด้วยบัวกลุ่ม 5 ชั้น ปลียอด เหนือสุดเป็นเม็ดน้ำค้างตามแบบไทยประเพณี ภายในอาคารทำฝ้าเพดานติดตั้งดาวเพดาน และดวงโคมให้แสงสว่างภายในอาคาร ติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมความชื้นเพื่อความคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร ในส่วนการประดับตกแต่งลวดลายขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมในส่วนต่างๆ จะเป็นรูปแบบลายซ้อนไม้ ตกแต่งด้วยการทาสีเป็นหลัก ส่วนองค์ประกอบที่ปกติจะใช้การปิดทองจะเปลี่ยนเป็นการทาสีทองเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอาคาร และยังจัดทำผอบทรงเจดีย์ลวดลายแบบไทยประเพณีสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อีกด้วย สำหรับในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจัดเป็นขบวนอัญเชิญธงชาติไทย อินเดีย ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัว รถบุปพชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนชุดประจำชาติไทยและอินเดีย และในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีเปิดงาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะบูชา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. จากนั้นอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน 3 จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการะบูชา ได้แก่ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ โดยเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป แต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะด้วย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ด้วยการนำหลักธรรม ความเชื่อของศาสนา มาปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญ ในการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมของประชาคมโลกเพื่อสร้างความสงบสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม 1765 ***********

 • 6 ก.พ. 67 40 views

  วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีผู้นำองค์กรศาสนา ๕ ศาสนา และผู้แทนจากองค์กรณ์พุทธศาสานิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร