วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.พระราชวัชรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดศรีนครารามเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์​พร้อมด้วยพระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด​ และเจ้าอาวาสวัดศิรินทราวาส​ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส และนางคณิตา​ ​ราษฎร์นุ้ย​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ​ ในพิธีบรรพชาสามเณรแบบดั้งเดิม​ (บวชนาคม้าย่อง)​เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยโดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมบรรพชา จำนวน ๗๐ คน ในการนี้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายโอสธี ราษฎร์เรือง ผู้อำนวยการกองศาสนพิธี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๑ คน ทั้งนี้​ การบรรพชาสามเณรแบบดั้งเดิม​ (บวชม้าย่อง)​ นิยมจัดขึ้นในช่วงภาคฤดูร้อน​ โดยความร่วมมือของคนในชุมชนนำกุลบุตรเข้าบรรพชาสามเณร​ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจากโบราณของชาวตำบลโนนสะอาด​และตำบลโคกกลาง​ อำเภอโนนสะอาด​ จังหวัดอุดรธานี​ เป็นประเพณีที่ดีงามแต่กำลังเลือนหายไปจากชุมชน​ เนื่องจากการจัดกิจกรรม ดังกล่าวเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ​ พ.ศ.​ ๒๕๔๑ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมสืบสานฟื้นฟู​ ​รักษา​ ต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่

9 เม.ย. 67 6

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนาเข้ากราบสักการะ พระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) เพื่อหารือและดูสถานที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี

9 เม.ย. 67 5

กรมการศาสนาประชุมคณะทำงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอและ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอและ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

9 เม.ย. 67 5

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม เป็นประธานการประชุมกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พร้อมด้วยนางสาววาสนา เพ็งสะ ผู้อำนวย การกลุ่มขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรม นางสาวมนพัทธ์ ปานิกบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุญธรรมแห่งชาติ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม

9 เม.ย. 67 2

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดกิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ทั้ง ๑๕ องค์กร ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

5 เม.ย. 67 7

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการที่กรมการศาสนาดำเนินการ รอบ ๖ เดือน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

5 เม.ย. 67 7
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
5 เม.ย. 67 รายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
26 มี.ค. 67 Do and Don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรกรมการศาสนา
22 มี.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ผลการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
13 มี.ค. 67 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
4 มี.ค. 67 ประกาศรายชื่อพระสงฆ์เดินทางไปประกอบศาสนากิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเตีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ก.พ. 67 ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2567
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
3 เม.ย. 67 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
26 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
16 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
15 ม.ค. 67 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
20 ธ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ .
31 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฎิบัติการของกรมการศาสนา
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (๑)
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ