รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ห้องโถง ชั้น ๑ และบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

4 ต.ค. 66 1

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี และนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

3 ต.ค. 66 6

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรมคุณานุสรณ์ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รางวัลกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อ Infographic รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “วธ. โปร่งใส รวมใจต้านโกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนธรรมคุณานุสรณ์ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รางวัลกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อ Infographic รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “วธ. โปร่งใส รวมใจต้านโกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม “๒๑ ปี กระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” โดยมี นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรส นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ ๕ ชั้น ๑ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ การมอบโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการ อันเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และสติปัญญาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความพากเพียร วิริยะอุตสาหะ ตลอดช่วงระยะเวลาจวบจนครบวาระการรับราชการ ทำให้ การขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในโอกาสนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการแสดงเดินแบบผ้าไทย โดยมีการแสดงเดินแบบกิตติมศักดิ์ จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีวงดุริยางค์สากล และขับร้องเพลง จากกรมศิลปากร เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการออกร้านสาธิตการทําอาหารไทย กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย

2 ต.ค. 66 8

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงด้วยพลังสร้างสรรค์ ในโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม “๒๑ ปี กระทรวงวัฒนธรรม นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องแกลอรี่ ๕ ชั้น ๑ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม “๑๐ เปิดวัฒนธรรม (OPEN CULTURE) สร้างพลังแห่งอนาคต พลิก วธ.สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าองค์การมหาชน ร่วมบรรยายแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม   ทั้งนี้ วธ. จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตามกรอบนโยบายหลัก “วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ” พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ผ่านจุดเน้นหลักๆ คือการขับเคลื่อนนโยบายรองรับ THACCA (Thailand Creative Content Agency) และการขับเคลื่อน Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก โดยจะดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจะขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เกิดกับประชาชนมากที่สุด

2 ต.ค. 66 5

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

29 ก.ย. 66 0

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ นายธเนศ กิตติธเนศวร และนายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงาน อาทิ พระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม พระพุทธชินราช ณ ศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศาลพระภูมิ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระพิฆเนศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรมครู ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และศาลตา-ยาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี

28 ก.ย. 66 19
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
31 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฎิบัติการของกรมการศาสนา
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (๑)
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 ส.ค. 66 กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
16 ส.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
9 ส.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
4 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
18 ก.ค. 66 พระราชบัญญัติ ข่าวสาร ๒๕๔๐
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
31 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฎิบัติการของกรมการศาสนา
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (๑)
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 ส.ค. 66 กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
9 ส.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
4 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
26 มิ.ย. 66 ประกาศกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
22 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร