วธ. จัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น ๒๔๘ แห่ง เสริมแรงจูงใจขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๒๔๘ แห่ง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) มีเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” และมีตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงในมิติด้านคุณธรรม มีคุณธรรมเป็นหลักยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทยให้ปรากฏชัดและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนดจัดงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จำนวน ๒๔๘ แห่ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมแรงจูงใจในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบผลการประเมินและการประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ รวมจำนวน ๔๒,๔๓๐ แห่งและเห็นชอบผลการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จำนวน ๒๔๘ แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๗๖ ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๙๓ แห่ง อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๗๕ แห่ง และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน ๔ จังหวัด ซึ่งจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเสริมแรงจูงใจในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการทำความดี ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด กรอบคิดหรือค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคมให้มีการสะท้อนการมีคุณธรรมในการดำรงชีวิตจนเป็นพฤตินิสัยของคนไทย และมีผลงานเด่นชัดเจนเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมให้ประสบผลสำเร็จในทุกพื้นที่ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม ปลุกจิตสำนึกและมีความตระหนักที่จะนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายให้เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิต นำพาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

18 เม.ย. 67 17

อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการบูรณะศาสนาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการบูรณะศาสนาสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการศาสนา นายอนุชา หะระหนี ที่ปรึกษากรมการศาสนา ด้านการขับเคลื่อนคุณธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

17 เม.ย. 67 8

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีนางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว เพื่อขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมนี้เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่คุณค่าและสาระของประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year Festival)” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖

17 เม.ย. 67 1

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.พระราชวัชรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดศรีนครารามเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์​พร้อมด้วยพระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด​ และเจ้าอาวาสวัดศิรินทราวาส​ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส และนางคณิตา​ ​ราษฎร์นุ้ย​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ​ ในพิธีบรรพชาสามเณรแบบดั้งเดิม​ (บวชนาคม้าย่อง)​เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยโดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมบรรพชา จำนวน ๗๐ คน ในการนี้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายโอสธี ราษฎร์เรือง ผู้อำนวยการกองศาสนพิธี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๑ คน ทั้งนี้​ การบรรพชาสามเณรแบบดั้งเดิม​ (บวชม้าย่อง)​ นิยมจัดขึ้นในช่วงภาคฤดูร้อน​ โดยความร่วมมือของคนในชุมชนนำกุลบุตรเข้าบรรพชาสามเณร​ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจากโบราณของชาวตำบลโนนสะอาด​และตำบลโคกกลาง​ อำเภอโนนสะอาด​ จังหวัดอุดรธานี​ เป็นประเพณีที่ดีงามแต่กำลังเลือนหายไปจากชุมชน​ เนื่องจากการจัดกิจกรรม ดังกล่าวเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ​ พ.ศ.​ ๒๕๔๑ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมสืบสานฟื้นฟู​ ​รักษา​ ต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่

9 เม.ย. 67 8

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนาเข้ากราบสักการะ พระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) เพื่อหารือและดูสถานที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี

9 เม.ย. 67 7

กรมการศาสนาประชุมคณะทำงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอและ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอและ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

9 เม.ย. 67 23
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
5 เม.ย. 67 รายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
26 มี.ค. 67 Do and Don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรกรมการศาสนา
22 มี.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ผลการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
13 มี.ค. 67 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
4 มี.ค. 67 ประกาศรายชื่อพระสงฆ์เดินทางไปประกอบศาสนากิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเตีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ก.พ. 67 ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2567
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
3 เม.ย. 67 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
26 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
16 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
15 ม.ค. 67 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
20 ธ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ .
31 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฎิบัติการของกรมการศาสนา
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (๑)
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ