วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่การจัดงานสัปดาห์ “วิสาขบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๗ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และวัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

16 พ.ค. 67 102

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม เป็นประธานการประชุม กองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

15 พ.ค. 67 108

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุโขทัยและกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ โดยมี นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดตระพังทอง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

15 พ.ค. 67 107

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ทั่่งนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงาน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

14 พ.ค. 67 106

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสัมนาเชิงปฏิบัติการแปลพระไตรปิฏก ฉบับภาษาอังกฤษ Tipitaka English Version เนื่องในงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ทั้งนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางสาวเรณู รัตนชัยเดชา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

14 พ.ค. 67 103

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เข้าสักการะ พระครูสุเขตสุทธาลังการ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" และหารือเรื่องมหัศจรรย์อารามงดงามทั่วไทย ณ วัดทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

14 พ.ค. 67 107
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
16 พ.ค. 67 บทความเดือนพฤษภาคม ใหม่
7 พ.ค. 67 รวมบทความเดือนเมษายน
30 เม.ย. 67 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (30เมย67)
5 เม.ย. 67 รายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
26 มี.ค. 67 Do and Don't พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากรกรมการศาสนา
22 มี.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ผลการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
13 มี.ค. 67 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
4 มี.ค. 67 ประกาศรายชื่อพระสงฆ์เดินทางไปประกอบศาสนากิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
16 พ.ค. 67 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใหม่
30 เม.ย. 67 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (30เมย67)
22 เม.ย. 67 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
3 เม.ย. 67 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
26 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
16 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
15 ม.ค. 67 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
20 ธ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ .