รัฐบาลจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. รัฐบาลจัดแถลงข่าวพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกลอรี่ ๕ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ดำเนินงานโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ตามโครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี และกระบี่ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่เป็นองค์ดั้งเดิม ที่ค้นพบในสถูปโบราณ เมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองสาญจี จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนร่วมรับขบวนการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในส่วนกลาง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจัดเป็นขบวนโคม ขบวนการแสดง ๔ ภาค การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงจากอินเดีย ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัว ขบวนรถมาฆบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ รถบุปผชาติประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติ และขบวนจิตอาสา เป็นต้น และในเวลา ๑๗.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในมีพิธีเปิดงาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ในส่วนภูมิภาค อัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน ๓ จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ โดยในทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่

19 ก.พ. 67 92

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ (คณะกรรมการ ฝ่ายพิธีการทางศาสนา) โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา นางสาวฐิติมา สุภภัค รักษา รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมการศาสนา นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Metting

16 ก.พ. 67 22

กรมการศาสนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

16 ก.พ. 67 11

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ กำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีดังนี้

15 ก.พ. 67 32

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้แทนกระทรวง องค์กรอิสระ หน่วยงานอิสระ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 และผ่านระบบออนไลน์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า จากความร่วมมือ มุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ส่งผลให้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายหลักทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และหน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้น สำหรับตัวชี้วัดภายใต้แผนย่อย จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย (2) จำนวนเครือข่าย/องค์กร จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะ (3) จำนวนหน่วยงานภาครัฐ มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (4) ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ที่ใช้ผลการดำเนินงาน ปี 2566 เป็นฐานในการคำนวณเป้าหมาย ปี 2567 (5) จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีการพัฒนาระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) และ (6) จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจากการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย (7) จำนวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการสำรวจเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 แต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเป็นตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจในการร่วมกันผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ในปี พ.ศ. 2566 ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายคุณธรรม ผ่านกลไกการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมจำนวน 42,430 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีจำนวนเครือข่ายคุณธรรม จำนวน 39,102 แห่ง พบว่า ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3,328 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าจำนวนเครือข่ายทางสังคมมีขีดความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นความสำเร็จในเชิงรูปธรรมหรือคุณธรรมจับต้องได้ โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำและต่อยอดความดี และเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการเข้ามาหนุนเสริมและสร้างประโยชน์สังคมร่วมกันจากระบบเครดิตสังคมดังกล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางเพื่อเป็นจุดเน้นในการสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมหลัก 3 มิติ และคุณธรรม 5 ประการ ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา โดยการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2567 ได้กำหนดจุดเน้นในเรื่อง หลักธรรมทางศาสนา และหลักคุณธรรมด้านวินัย สุจริต และกตัญญู ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นรากฐานในการยกระดับสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมต่อไป ////

13 ก.พ. 67 31

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมร่วมชมการออกร้านค้าของชุมชนมุสลิม โดยมี นายประสาน ศรีเจริญ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละประชาชน เข้าร่วม ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

10 ก.พ. 67 6
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเตีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ก.พ. 67 ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2567
2 ก.พ. 67 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับของขวัญ รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับของขวัญ รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ใช้เป็นแนวทางมาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรกรมการศ
2 ก.พ. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
26 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเตีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส่วนภูมิภาค)
16 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
26 ม.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
16 ม.ค. 67 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
15 ม.ค. 67 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
20 ธ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ .
31 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฎิบัติการของกรมการศาสนา
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (๑)
25 ส.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 ส.ค. 66 กรมการศาสนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ