วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรรามัญ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทั้งนี้อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ โรงเรียนนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ ๒ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

28 พ.ค. 66 0

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุชา หะระหนี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม

26 พ.ค. 66 4

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗๓ ปี องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้แทนกล่าวสารแสดงความยินดีต่อองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ครบรอบ ๗๓ ปี ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) กรุงเทพมหานคร

25 พ.ค. 66 7

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าสักการะ พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมหารือ โดยการหารือดังกล่าวเพื่อดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

24 พ.ค. 66 8

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้ากราบสักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ เขมงฺกรมหาเถร) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี ณ ศาลาพงศา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

24 พ.ค. 66 5

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แด่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ “เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้การต้อนรับนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และมอบหมายให้ พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มอบของที่ระลึก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายต่างประเทศ อินเดีย-เนปาล และองค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ ได้ดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้พระสงฆ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๐ รูป โดยในภาคการบรรยายวิชาการ ได้กำหนดจัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 พ.ค. 66 8
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
22 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
18 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการฯ
9 พ.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
1 พ.ค. 66 การรับสมัครเข้าประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย "เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต"
27 เม.ย. 66 คู่มือการปฏิบัติงานในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
12 เม.ย. 66 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา
12 เม.ย. 66 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับของขวัญ รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ใช้เป็นแนวทางมาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรกรมการศาสนา พ.ศ. 2566
12 เม.ย. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ชื่อโครงการ เอกสารแนบ
22 พ.ค. 66 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
9 พ.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
1 พ.ค. 66 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
12 เม.ย. 66 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ของกรมการศาสนา
4 เม.ย. 66 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งฯ
20 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมการศาสนา
20 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการพิเศษ
12 ก.ค. 65 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ