ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

ประชุมกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม เป็นประธานการประชุมกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พร้อมด้วยนางสาววาสนา เพ็งสะ ผู้อำนวย การกลุ่มขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรม นางสาวมนพัทธ์ ปานิกบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุญธรรมแห่งชาติ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม