ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

มูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น.บาทหลวง Archimadrite Oleg Cherepanin และบาทหลวงดนัย วรรณะ ประธานคณะมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกิจการศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม